Home > De school > Ouderraad > Taken van de OR

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de OR ?

  • De OR levert een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school.
  • De OR organiseert activiteiten
  • Het vaststellen, innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
  • De belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad, de overblijfdienst, de directie en indien nodig, bij het bestuur.

Vergaderingen
De OR komt minimaal 10 keer per jaar bij elkaar. Indien daartoe aanleiding bestaat kan de OR een tussentijdse vergadering houden. Bovendien kan het dagelijks bestuur bijeen komen indien het dit noodzakelijk vindt.
Ieder lid heeft stemrecht en een besluit wordt genomen met meerderheid van de stemmen.
Er is altijd een directielid bij de vergadering uitgenodigd. Tevens zijn minimaal 1 en maximaal 2 leden van het schoolteam aanwezig. De vergaderingen van de OR is openbaar, tenzij incidenteel anders wordt besloten.

Financiƫn
De OR stelt een begroting , met toelichting voor het komende schooljaar op. De OR zal aan de ouders en het schoolteam verslag doen van de inkomsten en uitgaven van het lopende schooljaar.

Jaarverslag
De OR maakt aan het einde van elk schooljaar een jaarverslag met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen schooljaar en een planning voor het volgende schooljaar. Dit jaarverslag zal samen met het financiƫle jaarverslag en de begroting voor het komende schooljaar worden gepresenteerd.

Relatie MR/OR

De OR en MR (medezeggenschapsraad) houden elkaar op de hoogte van ieders activiteiten door het uitwisselen van notulen van de vergaderingen. De OR mag advies uitbrengen aan de MR en het schoolteam over alle aangelegenheden van de school, met uitzondering van aangelegenheden van individuele aard.