Home > De school > Methoden > Wereldoriëntatie

Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur

In de loop van hun ontwikkeling oriënteren kinderen zich op de wereld en ontdekken ze hoe de wereld in elkaar zit. Als school begeleiden wij kinderen in dit proces. Wij gebruiken hiervoor de methode van Blink Educatie die bestaat uit drie onderdelen.

Binnenstebuiten (natuur & techniek) vormt samen met Eigentijds (geschiedenis) en Grenzeloos (aardrijkskunde) een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor de groepen 4 t/m 8. Het is een actuele, digitale lesmethodes waarbij het bereiken van de leerling het uitgangspunt is.
De lesmethode is erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer leerlingen zelf actief zijn, ze zich sneller ontwikkelen, ze ook leerstof beter begrijpen en langer onthouden.

We proberen daarbij, daar waar mogelijk, vak-overstijgend te werken en betrekken creatieve vakken en taal bij de WO lessen. Kinderen kunnen door het jaar heen op verschillende manieren laten zien wat ze hebben geleerd. Dat is soms een papieren toets maar veel vaker een creatieve opdracht als bijvoorbeeld een gedicht, een tekening, een filmpje of een informatieposter.
Door het jaar heen komt vraaggestuurd leren ook aan bod. Kinderen bedenken wat ze willen uitzoeken en leren rond een thema en maken daarover een presentatie. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen de vooraf, door de leerkracht gestelde doelen beheersen en dat ook aantonen in hun presentatie. Deze werkwijze sluit aan op de manier van werken in de kleutergroepen waar zelfontdekkend- en zelfsturend leren belangrijke uitgangspunten zijn.

 

kw2