Home > De school > Methoden > Lezen in 4 t/m 8

Leesmethode "Estafette"

Leren lezen vinden wij een van de belangrijkste dingen die een kind op school leert. De kinderen beginnen hier al mee in de kleutergroepen door middel van voorbereidende leesactiviteiten binnen de thema's van de methode "Schatkist": er worden verhalen voorgelezen, versjes geleerd en de kinderen maken kennis met letters en klanken. Zo leggen we de basis voor het leesonderwijs, waar we in groep 3 mee starten.

In groep 3 beginnen de kinderen met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwe versie van "Veilig Leren Lezen". Deze methode biedt veel materialen waarmee de kinderen de leerstof op hun eigen niveau kunnen verwerken. Zo wordt er tegemoet gekomen aan zowel de "vlotte lezers" als aan de kinderen die het lezen nog moeilijk vinden. We doen dit alles mede met behulp en ondersteuning van het digitale schoolbord (interactief leren). In de groepen 4 t/m 8 wordt er voor het technisch lezen gebruik gemaakt van de methode Estafette.

We besteden ook veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. Voor begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 Nieuwsbegrip. De kinderen leren strategieën om teksten beter te kunnen begrijpen en deze strategieën ook toe te passen bij andere vakgebieden zoals wereldoriëntatie.

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook leesplezier en liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school regelmatig voor en er is een schoolabonnement bij de bibliotheekbus. Maandelijks kunnen de kinderen twee boeken lenen om op school te lezen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek en aan het voorleesontbijt.

Vanaf de kleutergroepen gebruiken wij het protocol leesproblemen en dyslexie. Dit is een instrument om leerkrachten te ondersteunen in het vroegtijdig onderkennen van leesproblemen om vervolgens over te gaan tot de nodige (extra) begeleiding of ondersteuning.

Wij maken bij het technisch lezen gebruik van de methode Estafette:

Als eerste methode voor technisch lezen omarmen we de nieuwe AVI-normen. Met passende, uitdagende teksten op elk niveau. Het beste van Veilig leren lezen komt nu terug in Estafette Nieuw.

Estafette is zo opgebouwd dat het in een doorgaande lijn werkt met Veilig Leren Lezen uit groep 3.