Home > De school > Medezeggenschapsraad > Wat doet de MR

Uitleg

Op iedere openbare school is (verplicht) een medezeggenschapsraad (MR) actief.

In deze raad zijn ouders en leerkrachten van de school vertegenwoordigd. De MR geeft instemming op, en advies over allerlei zaken die de school aangaan zoals deschool-inhoudelijke documenten, de begroting en het formatieplan.

De bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn bij wet geregeld en zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De MR op de Jan Ligthartschool bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De directie vertegenwoordigt (indien nodig) tijdens de MRvergadering het bestuur.

Eén ouder en één leerkracht uit de medezeggenschapsraad maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van De Basis.
In de GMR komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor het openbaar onderwijs, maar geenbetrekking hebben op één school (bovenschoolse belangen).

De GMR heeft ruime advies- en instemmings bevoegdheden. Het Centraal Management van De Basis vertegenwoordigt tijdens de GMRvergadering het bestuur.

In deze documenten kunt u lezen wat de werkwijze van de MR is: