Home > De school > Hoe werken wij?

In de heterogene kleutergroepen (kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar) werken wij thematisch. Dit betekent dat naar aanleiding van een bepaald onderwerp lessen worden opgezet. De keuze voor de thema's wordt bepaald door de methode Schatkist of door de jaarlijks terugkerende feesten en seizoenen (Sinterklaas, herfst, etc.). In de thema's komen alle leerstofonderdelen aan de orde. Kinderen zijn bezig met allerlei vormen van spel en doen mee aan verschillende activiteiten. Achter deze spellen en activiteiten liggen de leerdoelen van de leerkrachten: zij zorgen voor een continue ontwikkelingslijn.

De groepen 3 t/m 6 zijn gegroepeerd in combinatiegroepen (3/4 en 5/6). Zij krijgen de leerstof van dat jaar aangeboden volgens de in de methoden beschreven doelen. Wij gaan er in ons onderwijs vanuit dat niet ieder kind hetzelfde hoeft te kunnen en te doen. Wij houden rekening met talenten en beperkingen: we richten ons op het hoogst haalbare voor ieder kind. Leerlingen die specifieke hulp nodig hebben krijgen extra begeleiding binnen de groep. Dit alles gaat uiteraard in overleg met de betrokken ouders. Daarnaast vinden wij differentiatie in samenwerken erg belangrijk. Immers we leren met en van elkaar. Zo leren wij kinderen beslissingen te nemen ten aanzien van hun eigen werk en werkhouding.

In groep 7 en 8 zitten ook alle kinderen in een combinatiegroep 7/8. De kinderen krijgen instructie in groepsdoorbroken instructiegroepen zodat ze op hun eigen niveau kunnen werken met kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. In de bovenbouw willen we de zelfstandigheid van de kinderen vergroten. Dit doen we door de kinderen in wisselende groepjes of in verschillende vaste groepen zelfstandig te laten werken. De hal is daarbij ingericht als zelfstandig werk-plek waar de kinderen ook mogen werken. Kinderen ervaren het als plezierig dat ze tijdens het zelfstandig werken een eigen werkplek mogen kiezen. Wij zien dit als een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

 

In de auditrapportage van 9 maart 2017 leest u meer over de huidige stand van zaken van ons onderwijs.

Auditrapportage Jan Ligthartschool
9 maart 2017