Home > De school > Flores onderwijs

Over Flores onderwijs

flores

De Jan Ligthartschool is onderdeel van Flores onderwijs.

 

Binnen Arnhem hebben de besturen De Basis en Fluvius, stichting voor katholiek, interconfessioneel, protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs, gezamenlijk een missie ontwikkelt voor het onderwijs aan de kinderen in Arnhem. Zij willen het beste onderwijs voor ieder kind in Arnhem, zoveel mogelijk in de wijk waar hij/zij kind woont.

 

Op 43 locaties doen 39 scholen, 37 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared service center met 22 medewerkers samen het beste voor ieder kind. Voor alle 9.159 kinderen in het primair onderwijs, openbaar, bijzonder en interconfessioneel, in alle wijken. Ons motto voor de komende jaren is:

Samen voor ieder kind.

 

Door te kiezen voor een school die hoort bij Flores Onderwijs kiest u voor kwalitatief goed onderwijs. Zowel in pedagogisch als in didactisch opzicht. De besturen stimuleren en ondersteunen de scholen om ervoor te zorgen dat zij opbrengstgericht werken op alle vak- en vormingsgebieden. Goed onderwijs leidt er toe dat kinderen over kennis en vaardigheden beschikken, sociaal competent zijn, plezier in leren hebben en in staat zijn om actief burgerschap in woord en daad vorm te geven.

 

Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en er is ruimte voor een eigen identiteit. Dat geldt voor onze kinderen, hun ouders/verzorgers en voor onze medewerkers. Onze scholen en het onderwijs dat zij bieden verschillen van elkaar. Dat vinden wij belangrijk, omdat onze scholen zich richten op dat wat de omgeving van hen vraagt. Samen zorgen zij voor meer diversiteit aan onderwijs in de wijk. Ons onderwijs stimuleert de competenties die horen bij de 21e eeuw, zoals eigenaarschap, samenwerken en leren van en met elkaar.

 

Zoals u wellicht weet heeft elke school een bestuur. Dat bestuur benoemt bijvoorbeeld leraren en verdeelt het geld van de rijksoverheid over de scholen die onder dat bestuur vallen.

Ook wordt het bestuur door de onderwijsinspectie aangesproken op de kwaliteit van het onderwijs.

De bestuurders zijn eindverantwoordelijk en worden ondersteund door een Shared Service Center dat werkt op de terreinen: officemanagement, communicatie, personeel, onderwijskwaliteit, huisvesting, facilitair beheer en inkoop en financiƫn. Het Shared Service Center bestaat uit stafmedewerkers van zowel De Basis als Fluvius.

 

De Raden van Toezicht zijn belast met het toezicht op de organisatie in het algemeen en de bestuurders in het bijzonder. Twee leden van de Raad van Toezicht van Flores worden benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.

Niet alleen de besturen zoeken en vinden samenwerking, ook de Raden van Toezicht en GMR-en gaan de nauwe samenwerking aan.

 

Over het algemeen zult u niet veel te maken hebben met het bestuur of de Raad van Toezicht. Het directe aanspreekpunt voor u als ouder is de directeur van de school en de leerkracht van de groep waarin uw kind zit.

 

 

Meer informatie is te vinden op www.floresonderwijs.nl

Bestuur en Raad van toezicht zijn bereikbaar via info@floresonderwijs.nl