Home > De school > De zorg voor kinderen > Speciale behoeften

Kinderen met speciale behoeften

Ouders kunnen de wens uitspreken dat hun kind met speciale behoeften geplaatst wordt op een reguliere basisschool. Zij kunnen dan voor hun kind een zogenaamd leerling-gebonden budget aanvragen bij de Commissie voor de Indicatiebehoefte en de specifieke hulpvraag van het kind.

Het recht op vrije onderwijskeuze van ouders betekent overigens niet dat wij kinderen met een handicap of een leerling-gebonden budget automatisch plaatsen.De basisschool maakt een afweging of zij kan beantwoorden aan de onderwijsbehoeften van het kind. De volgende criteria worden daarbij afgewogen:

  • De mate waarin de leerling zich nog kan ontwikkelen.
  • De zwaarte van de handicap.
  • Het karakter van de groep waarin het kind komt.
  • Het aantal aanwezige gehandicapte kinderen.
  • De zorggrenzen van de school

Bij een positief besluit stelt de school een handelingsplan op en geeft in een tijdpad het verloop van het verdere traject aan. Bij een negatief besluit wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor bezwaar en beroep.