Home > De school > De zorg voor kinderen > Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen is het noodzakelijk dat er wordt bijgehouden wat het kind beheerst, zowel op cognitief, sociaal, creatief als motorisch gebied. Toetsgegevens en andere gegevens maken onderdeel uit van het leerlingendossier. De gegevens zijn vertrouwelijk en alleen met toestemming van de ouders kunnen gegevens worden verstrekt aan andere belanghebbenden. De intern begeleider beheert de dossiers. U heeft als ouder recht op inzage in het dossier en, indien gewenst, kunt u daarvoor een afspraak maken met de intern begeleider.

Voor de meeste vakken nemen wij regelmatig toetsen af. Die toetsen horen bij de methoden die we op school gebruiken. Na elk lesblok wordt er zo bekeken of de leerlingen de behandelde stof voldoende beheersen. Toetsing vindt plaats binnen de groepen 3 t/m 8. .

Naast deze methodegebonden toetsen maken wij, net als alle andere Arnhemse scholen, gebruik van CITO toetsen. Deze nemen we in de groepen 2 t/m 8 twee of drie maal per jaar af. Bij de kinderen uit groep 1 wordt aan het eind van het schooljaar de toets ordenen en taal afgenomen. Deze toetsen zijn methode-onafhankelijk en gebaseerd op lande