Home > De school > De zorg voor kinderen > Intern Begeleider

Intern Begeleider

De intern begeleider, Tanneke Grooten en Astrid Later coördineren de leerlingenzorg binnen de school en zijn het aanspreekpunt voor externe hulp. De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem. Zij begeleidt de groepsleerkrachten waar noodzakelijk en gewenst, volgt de schoolprestaties en is de centrale spil in de contacten met logopedist, schoolarts, scholen voor speciaal onderwijs, Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en andere externe instanties.

Tanneke Grooten tanneke.grooten@floresonderwijs.nl
Astrid Later astrid.later@floresonderwijs.nl