Home > De school > De zorg voor kinderen > Andere instanties

Instanties voor zorg

Voor kinderen die naast de extra taalprogramma's meer ondersteuning nodig hebben komt er 1 keer per week een logopediste. Kinderen die een stoornis hebben in de spraakontwikkeling krijgen op school (1 keer per week) logopedie of worden, indien nodig, doorverwezen naar een particuliere logopediste.

Als ouders of leerkrachten zich zorgen maken over de lichamelijke of sociaalemotionele ontwikkeling van een kind dan wordt er een afspraak gemaakt bij de schoolarts. Zij heeft 1 keer per maand spreekuur op onze school.

Soms heeft een kind te maken met een wat complexere problematiek en is het voor alle betrokken partijen beter wat meer hulp of advies te krijgen. Dan hebben we de mogelijkheid om deze vraag te bespreken in het zorgadviesteam. Daarin zitten de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, een ambtenaar leerplichtzaken en de intern begeleider.

Wij nemen ook deel aan het buurtnetwerk van Klarendal en St. Marten. Wanneer het zorgadviesteam niet volstaat of hulp nodig heeft van de instanties uit de buurt, kan het buurtnetwerk ingeschakeld worden. Ouders worden geïnformeerd en geven toestemming om hun kind in het buurtnetwerk te bespreken.